FANDOM


Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy'dır Kayyum'dur. O'nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O'nun lminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ'dır (çok yücedir), Azîm'dir (çok büyüktür).

Kelime kelime anlamı

1. allâhu : Allah

2. lâ ilâhe : ilâh yoktur

3. illâ : ancak, sadece, den başka

4. huve : o

5. el hayyu : hayy olan, diri olan, canlı olan

6. el kayyûmu : kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden

7. lâ te'huzu-hu : onu almaz (ona olmaz)

8. sinetun : uyuklama hali

9. ve lâ nevmun : ve uyku yoktur, olmaz

10. lehu : onun

11. mâ fî es semâvâti : göklerde olan şeyler

12. ve mâ fi el ardı : ve yeryüzünde olan şeyler

13. men zâ : kim sahiptir (yetkiye sahiptir)

14. ellezî : o kimse ki, o ki

15. yeşfeu : şefaat eder

16. inde-hu : onun katında, yanında

17. illâ : ancak, sadece, den başka

18. bi izni-hi : onun izni ile

19. ya'lemu : bilir

20. mâ beyne eydî-him : onların elleri arasında olan şeyler, onların önlerindeki

21. ve mâ halfe-hum : ve onların arkalarında olan şeyler

22. ve lâ yuhîtûne : ve ihata edemez, kavrayamaz

23. bi şey : bir şey

24. min ilmi-hi : onun ilminden

25. illâ : ancak, hariç, den başka

26. bi mâ şâe : dilediği şey, dilediği

27. vesia : (geniştir) kapladı, kuşattı, kapsadı

28. kursiyyu-hu : onun kürsüsü

29. es semâvâti : semalar, gökler

30. ve el arda : ve arz, yeryüzü

31. ve lâ yeûdu-hu : ve ona ağır, zor gelmez

32. hıfzu-humâ : onları (o ikisini) koruma, muhafaza etme

33 - ve huve

34. el aliyyu : âlâ, çok ulu, çok yüce

35. el azîmu : azîm, büyük


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah hem hayattadır hem sonsuz bir hayatın sahibidir. ne kadar geriye ya da ileriye doğru gidilse Allah'ın olmadığı bir nokta yoktur. Allah ne uyuklar ne de uyur. Her zaman uyanıktır. Göklerde ve yerlerdeki herşey O'nundur. İzni olmadan, hiç kimse O'nun katında şefaat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Bu şefaatin sahibi arşı tutan meleklerle beraber devrin imamıdır.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye 12 ihsanda bulunduktan sonra kişi mürşidine ulaşır. tövbe ettiği anda devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşir. İşte bu şefaat olayıdır. Kişinin talebi üzerine günahları affolur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ya da devrin imamının talebi üzerine günahları bir defa daha affolunca günahlar sevaba çevirilir:


2/BAKARA-123: Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin şey’en ve lâ yukbelu minhâ adlun ve lâ tenfeuhâ şefâatun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye (bedel) kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardım olunmayacağı bir günden sakının.

Dünya üzerindeyken şefaat imkânını kullanmadan kıyâmet gününe ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur.

Kişinin geçmişi de geleceği de hayat filminde bellidir. O hayat filmi 7 kat cennete ve 7 kat cehenneme gidecekler için kıyâmet günü konmuştur.

Kâinatın en üst noktası İndi İlâhi'dir ve yerçekimi kuvvetine tâbîdir. Görünmeyen arşı tutan melekler, tahtları boşlukta tutmaktadırlar. Bütün namaz kılanların içinde en baştaki kişi her zaman hayatta olan birisidir ve devrin imamıdır. Aynı devrin imamı, Ümmülkitap'ın altındaki kürsünün de vazifelisidir.

Ümmülkitap yerden yaklaşık dört metre yüksekliğindedir. on katlı bir apartman büyüklüğündeki kitap boşlukta durmaktadır. Orada namaz kıldırmakla, Ümmülkitap'ı öğretmekle yetkili olan gene bir kişidir, o da devrin imamıdır.