FANDOM


"Er rahmânir rahîm(rahîmi)."

Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Kelime kelime anlamı

1. er rahmâni : kâinattaki her zerreyi idare eden

2. er rahîmi : rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ın doksan dokuz esmasından ikisi, Rahmân ve Rahîm esmalarıdır.

Allah'ın insan olarak yarattığı herkese Allah'ın Rahmân esması tecelli eder. Allah'a inanmayan (ateist) bir kişi de Rahmân esmasından istifade eder. Allahû Tealâ insanların yaşamaları için bir atmosfer yaratmıştır; sularını, yiyeceklerini, gerekli hayvanları temin etmiştir; ihsanda bulunmuştur. Bunları yapan, Rahmân esmasıdır. Allahû Tealâ, o kişiye hayat verir, o da yaşar. Hangi günah seviyesinde olursa olsun bütün insanlar Allah'ın Rahmân esmasından faydalanırlar.

Rahmân esması herkes için geçerlidir.

Rahîm esması, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayan bir esmadır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın Rahîm esması kimse için çalışmaz. Rahîm esmasını, Rahmân esmasından ayıran standartlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.


12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûı illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).

Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm'dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).


Bütün bu ihsanlar ve bunların ötesi, Allah'ın Rahîm esmasıyla tecelli eder. Rahîm esmasıyla Allah'ın gönderdiği rahmetin, fazlın, salâvâtın kişinin iç dünyasında görev yapmasıyla kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Kişi daimî zikir yaptığında Allah'ın verdiği herşey ni'met hüviyetiyle Rahîm esmasının standartlarını teşkil edecektir. Mürşidden nefret ederken onu, sevgili haline getiren ve kişiyi ona ulaştıran, Allah'ın Rahîm esmasıdır.

FÂTİHA-4